Despre Proiect

 

Casa Corpului Didactic ”Apaczai Csere Janos” Harghita este centru de resurse profesionale, având misiunea de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, in corelație cu standardele profesionale pentru profesiunea didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației. Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar.

Prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii pentru elevi din învățământul preuniversitar obligatoriu, aparținând minorităților naționale din România, asigurând accesul la un învățământ de calitate, prin formarea/dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, pe baza unor resurse de învățare moderne/atractive și a asigurării formării continue unitare și specifice a personalului didactic. Prin învățământ de calitate se vor avea în vedere respectarea următoarelor condiții:

Prin învățământ de calitate se vor avea în vedere respectarea următoarelor condiții:

  • Îmbunătățirea accesului la educație al copiilor și elevilor din unitățile de învățământ cu predare in limbile minorităților naționale, prin formarea/dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română.
  • Crearea unui cadru pentru perfecționare a cadrelor didactice din mediul preuniversitar, în vederea dobândirii de cunoștințe transversale și crearea unui mediu de învățare propice pentru copii/elevi, în cadrul unităților și secțiilor cu predare in limbile minorităilor naționale, în scopul reducerii și prevenirii părăsirii timpurii a școlii, prin căi formale și nonformale.
  • Asigurarea măsurilor și intervențiilor de sistem cu privire la învățarea limbii române de către toți copiii/elevii care învață în unități de învățământ sau secții cu predare in limbile minorităilor naționale, pentru prevenirea abandonului școlar, respectiv în vederea îmbunătățirii șanselor de integrare a absolvenților pe piața muncii, prin abordarea eficienta a predarii limbii române în grupele și clasele cu predare în limbile minorităilor naționale, la nivelul învământului preuniversitar.

I. Promovarea unui proces instructiv-educativ centrat pe competențe, prin elaborarea unor resurse educaționale, necesare cadrelor didactice care predau la grupe sau clase de nivel preșcolar, primar, gimnazial/secundar inferior, resurse care contribuie direct sau indirect la dezvoltarea unor competențe de comunicare și înțelegere a limbii române de către elevii aparținând minorităilor naționale. Acest obiectiv specific răspunde politicilor naționale și europene privind dezvoltarea și promovarea resurselor educaționale deschise. În cadrul proiectului se va dezvolta o platformă de învățare, care va facilita accesul liber a cadrelor didactice interesate la resursele educaționale realizate în cadrul proiectului (ghiduri metodologice, auxiliare didactice, CDS-uri), respectiv accesul copiilor și elevilor la auxiliare didactice și CDS-uri interactive menite să determine creșterea interesului pentru educație a acestora.
II. Formarea/dezvoltarea competențelor de predare a limbii romane, pentru un număr de 6150 de cadre didactice, încadrate în unități de învămăânt cu predare in limbile minorităilor naționale, și pentru un număr de 40 de cadre didactice, încadrate în unități de învățământ cu predare în limba română, care au în clase elevi aparținând minorităilor naționale. În vederea atingerii obiectivului, se propune:
● 3 programe de formare continuă pentru formarea formatorilor (online, în maniera sincron și asincron),
● 6 programe de formare continuă a cadrelor didactice care predau limba română copiilor și elevilor aparținând minorităilor naționale, care urmăresc formarea/dezvoltarea competențelor de predare a limbii române.
● o programă de formare continuă a cadrelor didactice care predau la secția română copiilor și elevilor aparținând minorităilor naționale.
I. Pilotarea a 3 CDS-uri în 27 de clase cu un număr de 370 de elevi, va contribui la asigurarea oportunităților egale pentru copiii în risc de abandon școlar, formarea cadrelor didactice în aria dezvoltării de măsuri de prevenire a absenteismului și abandonului școlar, pentru copiii cu risc ridicat de abandon, dezvoltare de resurse și materiale noi de învățare.

Se vor selecta cadre didactice din învățământul preuniversitar de nivel preșcolar, primar, gimnazial și secundar inferior (ISCED 0-3). Criteriile de selecție vor fi stabilite în implementarea proiectului, conform prevederilor din Ghidul solicitantului, astfel: 6190 de cadre didactice care sunt implicate în activități de predare-învățare-evaluare adresate preț colarilor/ elevilor aparținând minorităilor naționale.

Nevoia de dezvoltare a unor programe de formare continuă, prin intermediul cărora cadrele didactice care predau limba română la clasele cu predare în limbile minorităilor naționale urmează să dobândească / să își dezvolte competențe de
utilizare a programei școlare, în scopul proiectării demersului didactic și al organizării acestuia la clasă. Acest lucru presupune raportarea cadrelor didactice
● la filosofia programei școlare,
● la elementele de noutate ale programei,
● la elementele din structura programei, în scopul utilizării prevederilor programei în practica didactică la clasă și în dezvoltarea unor practici didactice noi, inovative.
Aceste probleme sunt abordate la nivel de proiect prin următoarele activități:
1. Elaborarea și dezvoltarea de resurse educaționale, a unei platforme de învățare (în cadrul careia se vor regăsi resursele utilizabile la nivelul partenerilor educaționali implicați) pe baza unor abordări didactice centrate pe dezvoltare de competențe de comunicare și înțelegere a limbii române de către elevii care învață în unități de învățământ cu predare în limbile minorităilor naționale.
2. Formarea continuă a cadrelor didactice care predau disciplinele Comunicare în limba română în școlile și secțiile cu predare în limbile minorităilor naționale, Limba și literatura română pentru școlile și secțiile cu predare în limbile minorităilor naționale și domeniul de dezvoltare a limbajului și a comunicării în limba română în gradinițe, în zonele cu populație școlară aparținând minoritătilor naționale.

cadre didactice
3000 +
elevi
programe de formare
+

Contact