PARTENERIATUL #COMPETENȚĂ ȘI EFICIENȚĂ

MINISTERUL EDUCAȚIEI – Beneficiar al proiectului „Competență și eficiență în predarea limbii române copiilor și elevilor aparținând minorităților naționale din România”

 

Ministerul Educației este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului României. Are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de Guvernare în domeniul educației și formării profesionale.

Ministerul Educației organizează și conduce sistemul național de educație, formarea profesională, exercitându-și atribuțiile prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate. Ministerul Educației, ca organ de specialitate al administrației centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației și formării profesionale.

Ministerul Educației, prin Unitatea de Implementare a Proiectelor Finanțate din Fonduri Structurale (UIPFFS) asigură implementarea proiectelor finanțate din fonduri structurale în care ME și instituțiile subordonate/ coordonate sunt beneficiare sau partenere.

Ministerul Educației a gestionat și gestionează proiecte în domeniul educațional la nivel național, asigurând resursele financiare necesare bunei desfășurări a implementării proiectelor. Ministerul Educației are experiență și în gestionarea proiectelor și capacitate financiară de a gestiona proiecte non-competitive, fiind unic beneficiar eligibil pentru proiectele implementate la nivel de sistem.

 

De altfel, Ministerul Educației a implementat în calitate de beneficiar sau partener, în exercițiul financiar 2014-2020, proiecte finanțate prin intermediul POCU, POCA, asigurând capacitatea tehnică de organizare și implementare a activităților din cadrul proiectelor, monitorizarea rezultatelor, asigurarea activităților de sustenabilitate și valorificarea rezultatelor obținute în scopul inițierii și implementării politicilor educaționale la nivelul sistemului de învățământ românesc.

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), prin Centrul de formare continuă, învățământ la distanță și învățământ cu frecvență redusă, a constituit linii de studiu în limba română, maghiară și germană, asigurând dezvoltarea multiculturală prin promovarea principiilor multiculturalității și interculturalității

Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca este o organizație de drept public de educație, cercetare și diseminare a cunoștințelor, fiind una dintre universitățile multiculturale conform LEN 1/2011, având linii de studiu în limba română, maghiară și germană, dar organizând specializări și în alte limbi, ca engleză, franceză, italiană, spaniolă, rusă, ucraineană, finlandeză, japoneză, chineză etc. Rădăcinile universității se duc până în anul 1581, fiind cea mai veche instituție de educație superioară din regiune. Universitatea are în componență 22 de facultăți și își organizează activitatea educațională în 14 locații din 10 județe, în afara sediului central din Cluj-Napoca, județul Cluj. UBB este cea mai mare universitate din țară, cu peste 44.000 de studenți și 1.700 cadre didactice, având și cea mai lungă tradiție de învățământ la distanță și fără frecvență, dispunând de o serie de programe postuniversitare și având diferite tipuri de programe educaționale non-tradiționale.

Partenerul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca asigură elaborarea, acreditarea și organizarea formării formatorilor care vor fi implicați în formarea a 6000 de cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și secundar inferior, cadre didactice care predau limba română la clase cu predare în limbile minorităților naționale, în domeniul îmbunătățirii competențelor de predare-învățare a disciplinelor Comunicare în limba română, în școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale și Limba și literatura română elevilor din școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale. De asemenea, partenerul va asigura formarea continuă a 40 de cadre didactice care predau elevilor aparținând minorităților naționale, care învață în școli cu predare în limba română.

 

Totodată, partenerul Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca (UBB), în colaborare cu Ministerul Educației, elaborează un studiu național privind impactul activităților proiectului în vederea învățării limbii române de către copiii și elevii aparținând minorităților naționale, document de reper în evaluarea activităților proiectului, asigurarea sustenabilității acestora, a asigurării egalității de șanse și accesul la un învățământ de calitate. Studiul național va cuprinde o analiză riguroasă a resurselor educaționale elaborate pentru asigurarea unui învățământ de calitate adresat copiilor/elevilor aparținând minorităților naționale.

Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea este o instituție publică conexă Ministerului Educației, coordonată prin Secretarul de Stat responsabil cu învățământul în limbile minorităților naționale și este un centru de formare de nivel național conform art. 5 şi art. 6 din Hotărârea de Guvern nr. 922/2018. CFCLM poate demara programe de formare pe tot teritoriul României.

Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea, județul Bihor, are capacitatea administrativă de a contribui la implementarea activităților proiectului, dispunând de clădire proprie, dotată cu echipamente și soluții IT moderne.

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” din Harghita este centru de resurse profesionale, având misiunea de a promova inovația și reforma în educație, de a asigura cadrul pentru dezvoltarea personală și profesională a personalului din învățământul preuniversitar, în corelație cu standardele profesionale pentru profesia didactică, standardele de calitate și competențele profesionale, precum și în conformitate cu politicile și strategiile naționale în domeniul educației. 

Casa Corpului Didactic are ca obiectiv principal formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, fiind furnizor de formare continuă, acreditat conform prevederilor articolului 244 alin. (4) din LEN 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, fiind instituție publică conexă Ministerului Educației, cu personalitate juridică.

 

Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita este un centru de formare de tip centru de conferințe, dotat cu tehnologie performantă, adecvată secolului al XXI-lea, unde personalul din învățământ poate participa la activități de formare în orice format (prezență fizică, online sau hibrid) pe tot parcursul anului.

 

Partenerii Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita și Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea asigură elaborarea și pilotarea resurselor educaționale pentru elevi și profesori, respectiv implementarea programului de formare continuă pentru 6000 de cadre didactice din învățământul preșcolar, primar, gimnazial și secundar inferior care predau limba română la clase cu predare în limbile minorităților naționale, în domeniul îmbunătățirii competențelor de predare-învățare a disciplinelor Comunicare în limba română, în școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale, respectiv, Limba și literatura română pentru clase din școli și secții cu predare în limbile minorităților naționale.