Activitatea 1 - RESURSE EDUCAȚIONALE CENTRATE PE COMPETENȚE - PENTRU CADRE DIDACTICE ȘI ELEVI

Subactivitatea A.1.1 - Elaborarea și publicarea de ghiduri metodologice pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română si bilingve (limba română-limba maternă), ca resurse de predare-învățare pentru cadrele didactice

Scopul acestei subactivități este elaborarea și publicarea unor ghiduri metodologice în vederea dezvoltării competențelor de comunicare, în limba română și bilingve (limba română-limba maternă), la nivel de clasă, care susțin activitatea de predare a cadrelor didactice la clasă în vederea sprijinirii elevilor aparținând minorităților naționale de a înțelege și a învăța limba română, ca limba nematernă. Ghidurile metodologice elaborate vizează nivelul preșcolar, primar și gimnazial/secundar inferior

În cadrul proiectului, vor fi realizate următoarele tipuri de ghiduri:

1 ghid metodologic pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română ca limbă nematernă pentru cadre didactice care predau la grupe de copii cu predare în limbile minorităților naționale. Ghidul metodologic va fi realizat de experți elaborare resurse educaționale, selectați în echipa partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea în perioada proiectului. Ghidul va fi utilizat ca instrument pentru profesorii care predau în învățământul preșcolar, la grupe cu predare în limbile minorităților naționale, nivel preșcolar

14 ghiduri metodologice pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română, pentru cadrele didactice care au înscriși în grupa cu predare în limba română, copii proveniți din următoarele comunități etnice: rusă, bulgară, cehă, croată, turcă, polonă, slovacă, sârbă, romani, ucraineană, neogreacă, italiană, maghiară și germană, alte minorități dacă este cazul – nivel preșcolar. Cele 14 ghiduri metodologice vor fi elaborate de către experți elaborare resurse educaționale, angajați la nivelul beneficiarului Ministerul Educației, în perioada proiectului. Ghidurile vor veni în sprijinul și creșterea calității procesului instructiv-educativ, ca instrument de proiectare a activității didactice și de selecție a celor mai eficiente metode de predare-învățare pentru profesorii care predau în învățământul preșcolar și care au înscriși în grupa cu predare în limba română, copii proveniți din comunitățile etnice.

5 ghiduri metodologice pentru predarea limbii române ca limbă nematernă pentru cadre didactice care predau la clasele CP-IV, clase cu predare în limbile minorităților naționale. Ghidurile metodologice vor fi realizate de experți elaborare resurse educaționale, în perioada de implementare a proiectului, selectați în cadrul echipei partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea. Ghidul va fi un instrument pentru profesorii care predau în învățământul primar

6 ghiduri metodologice privind predarea limbii și literaturii române, ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română, care predă la clase cu predare în limbile minorităților naționale, nivel gimnazial/secundar inferior. Ghidul metodologic va fi realizat de experții elaborare resurse educaționale selectați în echipa de implementare a partenerului Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita, în perioada de implementare a proiectului. Ghidul va fi un instrument pentru profesorii care predau în învățământul gimnazial.   

7 ghiduri metodologice bilingve, pentru ariile curriculare: Matematică și științe ale naturii, Om și societate, Tehnologii, nivel gimnazial, clasele V-VIII-a. Fiecare ghid conține sugestii metodologice pentru profesori, privind predarea disciplinei la clase cu predare în limbile minorităților, totodată prevede și nivelul de cunoaștere de termeni de specialitate, atât in limba română, cât și în limba maternă. Ghidurile vor fi realizate de către experți elaborare resurse educaționale, selectați în echipa partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea, pe perioada de implementare a proiectului

Subactivitatea A.1.2 - Elaborarea și publicarea de resurse educaționale – auxiliare didactice și CDȘ – resurse educaționale pentru copii și elevi

Scopul acestei subactivități susține programul de formare continuă propus prin activitatea de formare a cadrelor didactice (A2) și procesul instructiv-educativ, în general, cu resurse educaționale inovatoare și adaptate intereselor copiilor/elevilor aparținând minorităților naționale, în vederea dezvoltării competențelor de comunicare în limba română, pentru a asigura o tranziție mai ușoară de la un nivel de învățământ la altul și de integrare în comunitatea școlară.

În acest sens, în cadrul acestei subactivități, se vor elabora următoarele resurse educaționale: 

1 curriculum la decizia școlii, cu un soft educațional asociat, ca instrument de lucru – Lumea din jurul meu, pentru clasele I-IV . CDȘ-ul este elaborat de experți elaborare resurse educaționale din echipa Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea.

14 auxiliare didactice bilingve, pentru fiecare minoritate etnică în parte, care are elaborată programa școlară în vigoare la disciplina Istoria și tradițiile minorităților etnice din România – pentru clasele a VI/ VII-a, nivel gimnazial, pentru următoarele minorități etnice: rusă, bulgară, cehă, croată, turcă, polonă, slovacă, sârbă, romani, ucraineană, neogreacă, italiană, maghiară, germană și alte minorități, dacă este cazul. Acestea vor fi elaborate de către experți elaborare resurse educaționale angajați la nivelul beneficiarului Ministerul Educației

5 auxiliare bilingve – rusă/slavonă-română – pentru disciplina Religiecultul ortodox de rit vechi, pentru clasele CP-IV, nivel primar, conform programei școlare în vigoare. Acestea vor fi elaborate de către experții elaborare resurse educaționale angajați la nivelul beneficiarului Ministerul Educației

5 auxiliare trilingve – turcă-tătară-română – pentru disciplina Religie – cultul musulman, pentru clasele CP-IV, nivel primar, conform programei școlare în vigoare. Acestea vor fi elaborate de către experții elaborare resurse educaționale angajați la nivelul beneficiarului Ministerul Educației.

1 auxiliar bilingv – tătară-română – Limba și cultura tătară în România, destinat minorității tătare, pentru clasele CP-IV, nivel primar. Acesta va fi elaborat de către experții elaborare resurse educaționale de la nivelul beneficiarului Ministerul Educației. Asociat acestuia se va elabora 1 CDȘ în format bilingv tătară-română – Limba și cultura tătară în România, destinat minorității tătare, pentru clasele CP-IV, nivel primar

4 auxiliare pentru disciplina Religie – cultul romano-catolic de limba maghiară, cu prezentarea conținutului și în limba română, pentru clasele V-VIII, nivel gimnazial, conform programei școlare în vigoare. Acestea vor fi elaborate de către experții elaborare resurse educaționale angajați la nivelul partenerului Centrului pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea

6 auxiliare privind predarea limbii și literaturii române, ca limbă nematernă de către profesorul de limba și literatura română, nivel gimnazial/secundar inferior. Auxiliarele fi elaborate de către experții elaborare resurse educaționale selectați în echipa de implementare a partenerului Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita, în perioada de implementare a proiectului. Acestea folosesc ca instrumente didactice pentru profesorii care predau în învățământul gimnazial/secundar inferior. Asociate acestor auxiliare se vor elabora 6 CDȘ-uri de tip aprofundare, câte unul pentru clasele V-X.

20 de auxiliare didactice, ca instrumente de învățare, care să vină în sprijinul elevilor aparținând minorităților naționale, din învățământul primar, care nu au beneficiat de manuale școlare traduse în limba maternă la disciplinele de bază din trunchiul comun.