Activitatea 3 – PILOTAREA RESURSELOR EDUCAȚIONALE ÎN ȘCOLI 

Scopul acestei activități este de a pilota 3 CDȘ-uri realizate în cadrul subactivității A.1.2. – Elaborarea și publicarea de resurse educaționale – auxiliare didactice și CDȘ – resurse educaționale pentru copii și elevi, asociate ghidurilor și auxiliarelor, în vederea îmbunătățirii calității acestora și validarea unor CDȘ-uri care, în etapa de sustenabilitate a proiectului și după încheierea acesteia, vor fi aplicate generalizat în toate unitățile de învățământ care școlarizează elevi aparținând minorităților naționale din România.

Unitățile de învățământ, respectiv clasele în care se vor pilota cele 3 CDȘ-uri vor fi selectate prin apel deschis, cu condiții specifice realizării obiectivelor proiectului.

Pilotarea a 3 CDȘ-uri în 27 de clase cu un număr de 370 de elevi va contribui la asigurarea oportunităților egale pentru copiii cu risc de abandon școlar, formarea cadrelor didactice în aria dezvoltării de măsuri de prevenire a absenteismului și a abandonului școlar, pentru copiii cu risc ridicat de abandon, dezvoltarea de resurse și materiale noi de învățare.

Activitatea va consta în pilotarea la clasă a CDȘ-ului, timp de 1-2 ore/săptămână, de către experți pilotare CDȘ, astfel: 

1 CDȘ, cu un soft educațional ca instrument de lucru – „Lumea din jurul meu”, pentru clasele I-IV. Pentru pilotare va fi achiziționat un soft educațional, ca instrument-suport de învățare a limbii române în mod ludic și involuntar, utilizabil pe dispozitive ca laptopul, tableta sau telefonul mobil, în vederea însușirii unor noțiuni elementare de către elevi, în limba română, care completează dezvoltarea competențelor de comunicare funcțională necesare în viața cotidiană și la clasă. Acest CDȘ va fi pilotat în anul școlar 2022- 2023 în 14 școli cu predare în limbile minorităților naționale, de către experții pilotare CDȘ angajați la nivelul partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea. Grupul-țintă vizat va fi de 180 de elevi de nivel primar

1 CDȘ privind predarea limbii și literaturii române, ca limbă nematernă, de către profesori de limba și literatura română, nivel gimnazial – clasa a V-a, care va fi pilotat în anul școlar 2022- 2023, în 12 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale, de către experții pilotare CDȘ angajați la nivelul partenerului Casa Corpului Didactic „Apáczai Csere János” Harghita, cu un grup-țintă de 180 de elevi de nivel gimnazial.

1 CDȘ pentru limba și cultura tătară din România, pilotat în anul școlar 2022- 2023, în județul Constanța, într-o clasă, destinat minorității tătare, pentru clasele CP-IV, cu un grup-țintă de 10 elevi, nivel primar, de către 1 expert pilotare CDȘ angajat la nivelul partenerului Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară din Oradea